ขั้นตอนการผลิต เห็ดหลินจือแดง

กระบวนการผลิต โดยการใช้โรงเพาะปลูกระบบปิด

ผลิตภัณฑ์ นิสสัน เรชิ ทำมาจากเห็ดหลินจือแดงออร์แกนิค ปลูกโดยไร้สารพิษ ในโรงเพาะปลูกที่ใกล้เคียงสภาพธรรมชาติมากที่สุด เป็นโรงเรือนระบบปิดไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีใดๆ มีการควบคุมปัจจัยทางสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก กระทั่งเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดหลากหลายขั้นตอน เพื่อที่จะผลิตสินค้าที่บริสุทธิ์และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ส่งให้ถึงมือผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ นิสสัน เรชิ ใช้ขอนไม้ดิบ 100% เพื่อใช้ในการเพาะเห็ดหลินจือ ซึ่งต่างจากผู้ผลิตหลายรายที่อาจจะใช้ขี้เลื่อย เศษไม้ หรือวัสดุอื่นๆเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ทีมงานของเราใส่ใจในรายละเอียดของทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งรวมไปถึงการจัดหาขอนไม้ที่จะนำมาใช้ในการเพาะพันธุ์เห็ดหลินจือ เราใช้ขอนไม้ดิบ จากต้นโอ๊คที่มีอายุกว่า 30 ปี ซึ่งจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นที่ประมาณ 20 ซม. ขอนไม้ดิบที่เราใช้นั้นก็มาจากต้นโอ๊คที่เติบโตที่ฮอกไกโด เนื่องจากสภาพแวดล้อม และดินของฮอกไกโดนั้นเอื้อให้คุณภาพของขอนไม้ดิบนั้นมีคุณภาพที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับคุณภาพของไม้โอ๊คเช่นเดียวกันจากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศญี่ปุ่น

การเตรียมพร้อมก่อนการเพาะพันธุ์เห็ดหลินจือแดงของ นิสสัน เรชิ นั้น ทางทีมงานจะต้องนำขอนไม้แห้งเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคเป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นนำเข้าตู้ควบคุมอุณหภูมิเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืน การเพาะเชื้อ Fungus นั้นต้องทำในห้อง laboratory ที่มีการควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มงวด และใช้เวลานานถึง 4 เดือน กว่าที่จะนำไปใช้ได้ เมื่อขอนไม้ได้รับการเพาะอย่างสมบูรณ์แล้ว จะถูกนำไปฝังในโรงเพาะปลูกที่มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด หลังจากฝังแล้ว จะมีการโรยทับ ด้วยขี้เลื่อยอย่างเต็มพื้นที่ ทั้งนี้ก็เพื่อดูดน้ำที่ยังหลงเหลืออยู่ออกมา จากนั้นก็ถึงเวลารอคอยการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือแดง

ในโรงเพาะปลูกก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเสมอ มีการพรมน้ำตามกำหนดเวลา ตลอดระยะเวลาการเติบโตของเห็ดหลินจือ จะมีการตรวจสอบ และกำจัดวัชพืชทั้งหลายทิ้งด้วยความระมัดระวัง ซึ่งใช้แรงงานของทีมชาวญี่ปุ่นที่คอยดึงวัชพืชต่างๆ ด้วยมือ เพื่อป้องกันการแย่งสารอาหารในดิน

การเพาะปลูกใช้เวลานานกว่า 1 ปี เมื่อสปอร์ของดอกเห็ดหลินจือแดงบานเต็มที่ ก็แสดงว่าถึงเวลาของการเก็บเกี่ยว เห็ดหลินจือนั้นบอบบางมาก จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเก็บเกี่ยว หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจะนำเห็ดหลินจือแดงไปตากแห้ง จากนั้นนำเข้าเครื่องอบ จะมีเพียงดอกเห็ดที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเท่านั้นที่จะส่งต่อไปยังโรงงานเพื่อผลิตเป็นเม็ด โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กรรมวิธีการสกัดด้วยไอน้ำภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม 
(Extraction process)

สารประกอบที่มีคุณค่าจะถูกสกัดจากเห็ดหลินจือที่ถูกบดละเอียด โดยผ่านกรรมวิธี Hot Water Extraction จากนั้นเห็ดหลินจือจะถูกนำเข้าเครื่องสเปร์ดราย จนกลายเป็นผง แล้วจึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพขั้นกลาง สำหรับส่วนประกอบที่ผ่านการทดสอบนี้ จะได้รับการผสมให้เข้ากัน ด้วยขบวนการโฮโมจีไนเซชัน (คือการลดขนาดของเหลวเพื่อให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เกิดเป็นอิมัลชันที่คงตัว โดยใช้เครื่องโฮโมจีไน) หลังจากนั้นส่วนผสมทั้งหมดจะผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้ายอีกครั้ง เพื่อเลือกเฟ้นเพียงส่วนประกอบที่มีคุณภาพดีที่สุด สำหรับนำไปใช้ในการผลิต

ในขั้นตอนการบีบอัดส่วนประกอบให้กลายเป็นเม็ด จะมีการตรวจสอบคุณภาพควบคู่ไปด้วยเสมอ เพื่อตรวจสอบรูปลักษณะและน้ำหนักของเม็ดให้ได้มาตรฐาน แม้แต่กระบวนการเคลือบเม็ดผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำตาลนั้นก็ต้องใช้เลาถึง 3 วัน ซึ่งแต่ละเม็ดนั้นจะผ่านการเคลือบน้ำตาลประมาณ 55-60 ครั้ง มีการตรวจสอบ คุณภาพในทุกขั้นตอน สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้นก็ล้วนแต่เป็นของจากธรรมชาติทั้งสิ้น รวมไปถึงสีที่ใช้ในการเคลือบน้ำตาลก็ใช้สีจากลูกพลับญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ การทดสอบความแน่นและแข็งแรงของเม็ด การตรวจสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อยืนยันความสะอาดบริสุทธิ์ การทดสอบหาค่าโลหะ เพื่อรับรองว่าไม่มีสารแปลกปลอม เช่น โลหะ อยู่ในผลิตภัณฑ์ และสุดท้ายคือ การทดสอบการละลาย เพื่อดูว่าตัวผลิตภัณฑ์จะย่อยสลายตัวในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการผลิตนี้มีเกณฑ์การตรวจสอบและกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด